HMS-systemer

Litt enkelt sagt bør ambisjonen med en HMS-plan være at folk skal kunne dra fra arbeidsplassen sin i minst like god helsetilstand som da de kom. Greivstad AS bistår en rekke små, mellomstore og større bedrifter i HMS-arbeidet. Vi kan hjelpe deg og din bedrift med å utvikle HMS-planer og -rutiner som ivaretar alle lovpålagte krav til helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen. Vi kan også bistå deg med kvalitetskontroll og -sikring.

Internkontrollforskriftens lovpålagte krav til HMS

HMS-begrepet er forankret i internkontrollforskriften som beskriver kravene som stilles til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for bl.a. å forebygge helseskade på arbeidstakere. 

HMS-planen skal gjøre arbeidsplassen tryggere

HMS-planen skal bidra til at bedriften får på plass beskrivelser og rutiner for lovpålagte tiltak som fremmer et forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskade, vern av det ytre miljø mot forurensing, forebygging av uhell og ulykker samt uønskede tilsiktede hendelser.

Kvalitetskontroll og kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en del av internkontrollsystemet, og handler om at virksomheten  kontrollerer at den leverer ift. den kvaliteten som er beskrevet. Greivstad AS kan ivareta kvalitetskontroll og -sikring gjennom å delta som ressursperson i prosjekter, f.eks. som byggeleder.

Noen nyttige HMS-lenker:

Internkontrollforskriften
internkontrollforskriften beskriver kravene som stilles til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Her finner du forskriften

Veiledning til paragraf 5
Paragraf 5 i Internkontrollforskriften er sentral fordi den beskriver kravene til innholdet i, og dokumentasjon av internkontroll. Her kan du lese hele veiledningen

Samarbeid for sikkerhet bygg og anlegg
Forkortet SfS BA – er en stiftelse som arbeider for en sikker og skadefri bygge- og anleggsnæring.  Arbeidet er basert på samarbeid og tillit mellom aktørene i næringen. Stiftelsen kan arbeide med problemstillinger knyttet til ulykker, arbeidsmiljø, helse, arbeidsrelatert sykdom/plager og seriøsitet.

Her kan du lese mer om SfS BA

Ønsker du en uforpliktende prat om HMS?

SHA-oppgaver

Greivstad AS kan bistå byggherrer med å ivareta SHA-oppgaver i bygge- eller anleggsprosjekter. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og er forankret i Byggherreforskriften som legger føringer i forbindelse med arbeid på bygge- og anleggsplasser. Vi har gjennomført Quality Norway’s Koordinatorskolen og kan derfor delta som SHA-koordinator, både i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.

Utvikling av SHA-plan med tilhørende risikovurdering

Greivstad AS kan hjelpe deg med å utvikle en SHA-plan. Planen skal bidra til å verne alle involverte arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidet.

SHA-koordinator i prosjekteringsfasen

Greivstad AS kan påta seg rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen der SHA-planen skal utvikles. Planen skal bidra til at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom hele prosjektet. Den skal beskrive risikoforhold som blir avdekket under planleggingen og prosjekteringen, og være en del av anbudsgrunnlaget.

SHA-koordinator i utførelsesfasen

Greivstad AS kan også være SHA-koordinator i utførelsesfasen med ansvar for å følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-plan. Vi påser at prosjektet planlegges med hensyn til tilstrekkelig tid, samtidigheter og samordning. Videre følger vi opp at alle leverandører i prosjektet ivaretar risikoer fra SHA planen, gjennomfører forebyggende tiltak og ivaretar HMS-krav i sitt arbeid.

Noen nyttige SHA-lenker:

Byggherreforskriften:
Den såkalte Byggherreforskriften, eller forskriften om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser, skal verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Les hele forskriften her

Koordinatorskolen
Signe Greivstad er godkjent SHA-koordinator gjennom koordinatorskolen.
Les mer om Koordinatorskolen
Liste over godkjente SHA koordinatorer

SfS BA:
På nettsiden til SfS BA (Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg) finner du f.eks. noen nyttige «livvreddende regler» for de største fareområdene. På nettsiden deres kan du også laste ned plakater som kan brukes på bygge- og anleggsplassen, og i HMS opplæringen. Plakatene finnes på norsk, engelsk og polsk.

Ønsker du en uforpliktende SHA-prat om et byggeprosjekt?

Landmåling

Greivstad AS utfører også landmåling.
Vi har en Leica teodolitt totalstasjon for horisontale og vertikale vinkelmålinger. Programvaren vi bruker er Powel Gemini oppmåling som håndterer alle typer landmålingsberegninger, og leser data på flere ulike formater både fra utstyr/målebøker og bakgrunnskart.

Noen relevante lenker:

Leica totalstasjon
Greivstad AS har en Leica teodolitt totalstasjon for horisontale og vertikale vinkelmålinger. Dette er et kraftig måleverktøy som dekker behovene på nesten alle bygge- og anleggsjobber.

Les mer om vår Leica teodolitt totalstasjon

Programvare
Vi bruker Powel Gemini som håndtere alle typer landmålingsberegninger, og leser data på flere ulike formater både fra utstyr/målebøker og bakgrunnskart.

Les mer om programvaren vi bruker

Ønsker du en uforpliktende prat om et landmålingsprosjekt?

Noen av våre oppdragsgivere